Top
 

Svensk forskning

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998

Svensk forskning

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då MediYoga Institutet deltog i historiens första svenska yogastudie, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde. Sedan dess har MediYoga medverkat i 90% (enligt vår egen bevakning och bedömning) av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige.

Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem såsom hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke m.m. Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter.

Karolinska Institutet fortsätter att forska på MediYoga. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar löpande på MediYoga vid hjärtsvikt och både KS och Danderyd genomför två av världens största studier på MediYoga vid hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Inom primärvården har vi medverkat i flertalet studier inom stress, sömn, hypertoni m.fl.

Här följer nu en sammanställning av den viktigaste forskning vi medverkat i sedan 1998 i Sverige.
Du laddar enkelt ner sammanställningar eller i de fall det finns hela rapporter i PDF-format.


KategoriTitelSammanfattningDokument
RyggAtt förebygga funktionsnedsättande ryggbesvärKostnaderna för samhället för ryggbesvär är stora men tidiga insatser för att förebygga dessa besvär innebär samtidigt både goda och stora möjligheter till kostnadsbesparingar för samhället. Med en relativt liten insats ges besparingar på upp till nästan två miljoner kronor redan första året i form av minskat produktionsbortfall. Att ge handledarledd träning i form av yoga eller funktionell träning är jämfört med att endast ge råd om aktivitet både billigare och ger en större förbättring i arbetsförmåga. Av de tre utvärderade insatserna är medicinsk yoga och funktionell träning båda effektiva tidiga insatser för ryggbesvär. Dessa träningsinsatser är mer effektiva än att en ryggspecialist endast ger evidensbaserade råd om fysisk aktivitet. Den mest kostnadseffektiva insatsen är medicinisk yoga.Ladda hemForskning (MediYoga)
RyggCost-effectiveness of early interventions for non-specifik low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercises therapy and self-care adviceSyftet med studien var att utvärdera hur kostnadseffektiv Medicinsk yoga som en tidig intervention är jämförd med evidens baserad träningsterapi och självhjälps råd för ospecifik ländryggssmärta. Resultatet visar att Medicinsk Yoga är kostnadseffektiv jämförd med träningsterapi och självhjälpsråd. Sensitivitets analyser antyder att medicinsk yoga är mer kostnadseffektiv än sina alternativ. Ladda hemForskning (MediYoga)
Implementering av medicinsk yogaImplementering av medicinsk yoga som en del i folkhälsoarbeteDenna uppsats undersöker och beskriver implementeringen av medicinsk yoga inom hälsosektorn i Sverige. Inom hälso- och sjukvården i Sverige eftersöks nya kostnadseffektiva, verksamma och säkra behandlingar som är vetenskapligt framtagna. Medicinsk yoga är en av metoderna i traditionell och komplementär medicin som är forskad på och bevisat kostnadseffektiv. Resultatet visar att informanterna upplevt och beskrivit implementeringen av medicinsk yoga som enkel, observerbar och med flera relativa fördelar och egenskaper. Endast ett fåtal hinder och barriärer beskrivs i samband med implementering. Med utgångspunkt i Diffusion of innovations är identifieringen av dessa nyckelfaktorer en förklaring till att implementeringen av innovationen lyckats. Promotion och spridning har skett inom hälso- och sjukvården till kollegor, chefer och patienter. Spridningen av innovationen sker genom personerna som arbetar med medicinsk yoga. Slutsatsen är att femstegsmodellen och nyckelfaktorerna som beskrivs i teorin Diffusion of innovations kan ge förklaring till hur och varför implementeringen av medicinsk yoga skett inom hälso- och sjukvården genom informanterna. Medicinsk yoga tycks vara en uppskattad innovation, med flera upplevda hälsovinster och få hinder och barriärer. Ladda hemForskning (MediYoga)
StressMedical yoga: Another way of being in the world *A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptomsUtbredningen av stressrelaterad sjukdom har ökat de senaste åren. Många av dessa patienter söker hjälp i primärvården. Yoga kan minska stress och kompletterar således farmakologisk terapi i medicinsk praxis. Syftet med studien att undersöka betydelsen av att delta i medicinsk yoga som en komplementär behandling för stressrelaterade symtom och diagnos i en primärvårdsområde. Den grundläggande betydelsen av den medicinska yoga-upplevelsen var att den medicinska yogan inte var en återgångspunkt för återhämtning utan starten på en process mot ökad känsla av helhet. Det beskrivs som ett sätt att lindra lidande, och det gav deltagarna ett verktyg för att hantera sin stress och nuvarande situation på en praktisk nivå. Det ledde till ökad självmedvetenhet och självkänsla, som i sin tur hade en implicit inverkan på deras livsvärld. I fenomenologiska termer kan detta sammanfattas som ett annat sätt att vara i världen och omfatta en uppfattning om fördjupad identitet. Ur ett filosofiskt perspektiv, på grund av att du använde kroppen på ett nytt sätt (yoga), hade deltagarna lärt sig att se saker på olika sätt, vilket berikade och omarbetade deras uppfattning om sig själva och deras liv.Ladda hemForskning (MediYoga)
StressMedical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled TrialAllt fler patienter lider av stressrelaterade symtom och diagnoser. Syftet med denna studie var att utvärdera medicinsk yoga behandling hos patienter med stressrelaterade symptom och diagnoser i primärvården. En randomiserad kontrollerad studie utfördes vid ett primärvårdscentrum i Sverige från mars till juni 2011. Patienterna släpptes slumpmässigt till en kontrollgrupp som fick standardvård eller en yogagrupp behandlad med medicinsk yoga i 1 timme en gång i veckan över en 12-veckorsperiod utöver standardvården. Totalt 37 män och kvinnor, medelålder 53 ± 12 år inkluderades. Allmän stressnivå (mätt med PSS), utbrändhet (SMBQ), ångest och depression (HADS)), sömnlöshetens svårighetsgrad (Sömnlighetsgrad Index (ISI)) , smärta (visuell analog skala) och den övergripande hälsotillståndet (Euro Quality of Life VAS (EQ-VAS)) uppmätt före och efter 12 veckor. Patienter som tilldelats yogagruppen visade signifikant större förbättringar på åtgärder av generell stressnivå (P <0.000), ångest (P <0,019) och övergripande hälsotillstånd (P <0,018) jämfört med kontroller. Behandling med medicinsk yoga är effektiv för att minska stress och ångestnivå hos patienter med stressrelaterade symtom i primärvården.Ladda hemForskning (MediYoga)
FörmaksflimmerEffects of Yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomized controlled studyPatienter med förmaksflimmer har ofta en försämrad livskvalitet (Quality of Life, QoL). Att praktisera yoga kan minska stress och ha positiva effekter på mental och fysisk hälsa. Syftet med den här studien var att undersöka om yoga kan förbättra QoL och sänka blodtrycket och hjärtfrekvens på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer (PAF) MediYoga med mjuka rörelser och djupandning kan leda till ökad QoL, sänkt blodtryck och lägre hjärtfrekvens på patienter med PAF jämfört med kontrollgruppen. MediYoga kan vara en komplementerande behandling till standard terapi. Ladda hemForskning (MediYoga)
AutismMedi Yoga group training for people with autism spectrum disorders – A feasibility studySyftet med denna studie var att undersöka om lärarledd Mediyoga i grupp var genomförbart för personer med ASD. Resultatet visar att Mediyoga träning i grupp, för personer med ASD, var genomförbar då omgivningen anpassades efter gruppens speciella behov. Deltagarna upplevde att de hade användning av Mediyogaträningen i sin vardag. Den självskattade stressen, ångesten och sömnbesvären minskade statistiskt signifikant efter Mediyogaträningen jämfört med innan. Resultatet från denna studie ger vissa indikationer på att Mediyoga i grupp kan fungera för personer med ASD samt att träningen kan ge färdigheter som kan vara användbar i vardagen och ge symtomlindring. Det behövs fler studier med ett större patientunderlag och med kontrollgrupp för att kunna dra generella slutsatser. Ladda hemForskning (MediYoga)
NeuropsykiatriADHD och Yoga – Vilka positiva effekter för livskvaliteten ger yoga och mindfulness för personer med ADHD?Ett examensarbete vars syfte är att undersöka yogans effekter som behandling hos personer med ADHD (samt andra neuropsykiatriska diagnoser). Resultatet visar på att yoga med andning och meditation kan ses som en rehabiliteringsåtgärd eller användas i preventivt syfte. Det författaren har kommit fram till är att yoga och mindfulness kan anpassas till personer med ADHD och kan höja deras livskvalitet. De tydligaste positiva effekterna som framkommit är:Ökad uppmärksamhet och koncentration, bättre sömn, bättre kognitiv förmåga, mindre oro/depression, bättre självkänsla. Önskvärt är att forskning i större kvalitativa studier sker kring personer med ADHD tillsammans med yoga och mindfulness, (även med neurologisk undersökning) med kontrollgrupper för jämförelse. Ladda hemForskning (MediYoga)
CancerYogaträning hos personer som drabbats av cancer samt deras upplevelser av den psykiska och andliga/existentiella hälsanSyftet med studien var att undersöka upplevelser av medicinsk yoga som rehabiliteringsform bland personer som drabbats av cancer. Syftet var också att beskriva vilken uppfattning personerna hade angående deras psykiska och andliga/existentiella hälsa, samt den medicinska yogans eventuella betydelse för detta. Den medicinska yogan gav positiva upplevelser. Samtliga informanter kände av och erhöll känsla av lugn och avslappning samt både under och efter yogapassen. Gruppträningen bidrog även till socialt umgänge som var betydelsefullt för flera av informanterna. Det framkom även andliga och existentiella upplevelser i samband med yogapassen. Slutsats: En cancersjukdom medför ofta att den psykiska och andliga/existentiella hälsan påverkas. Den medicinska yogan var betydelsefull som en del av cancerrehabiliteringen och berörde deras fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensioner. Med informanternas upplevelser i åtanke kan den medicinska yogan vara ett viktigt bidrag till sjukvården och bidra till en bättre hälsa hos personer som drabbas av cancer. Ladda hemForskning (MediYoga)
HjärtrehabiliteringPositiva effekter av Medicinsk yoga på blodtryck och kortisolnivå i saliv hos patienter med hjärtinfarktAvsikten med studien var att undersöka effekten av medicinsk yoga, som del i hjärtrehabiliteringsprogrammet efter hjärtinfarkt, på riskfaktorer för hjärt-och kärl sjukdomar. Metod: Sextio patienter som under diagnosen hjärtinfarkt randomiserades till sedvanlig hjärtrehabilitering och yoga (30 patienter) alternativt med sjukgymnastik (30 patienter). Vi använde Medicinsk yoga, speciellt utformad för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, med fokus på djupandning i rörelserna. Yogan utfördes med ledning av en yoga expert en gång i veckan under en timme, i tre månader. Sjukgymnastik utfördes två gånger i veckan under en timme i tre månader. Blodtryck och kortisolnivå i saliv mättes i början och efter tre månader. Patienternas egen uppfattning om hälsotillstånd utvärderades med ett frågeformulär i början och efter tre månader. Resultat: Medelåldern i sjukgymnastikgruppen var 62 år och i yogagruppen 60 år. I början av studien var medelblodtrycket högre i yoga gruppen jämfört med sjukgymnastik gruppen (128/75 respektive 119/69 mmHg). Blodtrycket sjönk signifikant efter tre månader hos patienter i yogagruppen (113/71 mmHg), medan i sjukgymnastik gruppen steg blodtrycket till 127/71 mmHg. Salivkortisol sjönk i yogagruppen från 8.5 till 6.0 nmol/L, medan det i sjukgymnastik gruppen steg något men ej signifikant från 4.6 till 5.0 nmol/L. Patienter i yoga gruppen uppgav förbättrad allmänt hälsotillstånd, mindre oro och bättre sömn. Slutsats: Medicinsk yoga med lätta rörelser, djupandning och avslappning leder till lägre blodtryck, minskad kortisolnivå i saliv, samt subjektivt förbättrad hälsotillstånd. Dessa effekter kan möjligen vara av betydelse för att minska risken for återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.Ladda hemForskning (MediYoga)
HypertensionYoga – a laborious way to well-being: patients’ experiences of yoga as a treatment for hypertension in primary careThe aim of the study was to describe patients’ experience of yoga as a treatment for hypertension, as well as their experience of living with hypertension. Conclusions: Many patients with hypertension in Swedish primary care seem to be interested in trying alternative treatments to control blood pressure. The patients in our study experienced several benefits from doing yoga, but they also pointed out difficulties in implementing yoga as a regular and permanent lifestyle changeLadda hemForskning (MediYoga)
HypertoniYogaövningars inverkan på blodtrycket hos patienter med hypertoni − en randomiserad kontrollerad studie på vårdcentralspatienterSyftet med studien var att undersöka effekten av yoga på blodtrycket hos patienter i primärvården med hypertonidiagnos sedan minst ett år tillbaka. Ingen signifikant sänkning av blodtrycket kunde ses i någon av grupperna. I yogagruppen sjönk det systoliska dygnsmedeltrycket med 4,4 mmHg medan det i kontroll-/vilogruppen var helt oförändrat (±0 mmHg). Inte heller skillnaden i blodtryckssänkning mellan grupperna var statistiskt signifikant. Studien visar en tydlig tendens till blodtryckssänkning i yogagruppen (-4,4 mmHg), och det är intressant att konstatera att vila två gånger dagligen inte tycks ha någon blodtryckssänkande effekt (±0 mmHg). Större studier behövs för att klargöra yogans eventuella plats som behandlingsalternativ patienter med för hypertoni på vårdcentraler. En jämförelse mellan effekten på blodtrycket av yogautövande på egen hand (enligt den modell som tillämpats i studien) respektive i grupp under ledning av en yogaterapeut ter sig angelägen.Ladda hemForskning (MediYoga)
SömnYoga och meditation som en väg mot avspänning och bättre sömn. En undersökning av de mätbara effekterna med regelbunden yogaträning på människor med kroniska sömnstörningarSyftet med undersökningen är att undersöka om ett enkelt yoga- och meditationsprogram påvisbart kan förbättra människors sömnkvalitet. Undersökningen lades upp över åtta veckor. Under de första två veckorna skulle deltagarna med hjälp av sömndagböcker dokumentera sina sömnvanor. Därefter skulle de träna yoga och meditation under sex veckor och fortsätta dokumentera sömnen med samma typ av dagböcker. Sammanfattning: 77,14% – nästan åtta av tio deltagare upplevde att sömnen blivit bättre under de sex veckor de tränat yoga och meditation. Ladda hemForskning (MediYoga)
Yoga i SkolanYoga i skolan – En pilotstudieSyftet med denna pilotstudie är att ge barnen/eleverna yoga som ett enkelt och användbart verktyg mot stress och göra dem mer medvetna om kroppens signaler. Projektets avsikt är att beröra faktorerna: närvaro, koncentration, kunskapsnivå, trivsel i gruppen och ledarens trivsel. Eleverna genomför ett tio minuter långt yogapass/dag i tio veckor under handledning av Ledare, som i en journal redovisar hur arbetet fortskrider. Ledaren dokumenterar varje vecka i protokoll. resultatet av studien visar: En något bättre koncentrationsförmåga hos eleverna, en något bättre trivsel i gruppen, en något bättre trivsel hos ledare. Inom vuxengruppen finns andra kriterier redovisade t.ex. förbättrad andning, bättre kroppsuppfattning, färre magproblem. Ladda hemForskning (MediYoga)
Bihålor - hummandeHumming, nitric oxide and paranasal sinus ventilationDe paranasala bihålorna är luftfyllda benhålor som omger näsan. De kommunicerar med näsan via sinusostia genom vilken vätska och gaser passerar i båda riktningarna. En ordentlig ventilation är avgörande för sinusintegriteten och blockering av ostia är en viktig riskfaktor för bihåleutveckling. I denna avhandling har författaren utforskat ett helt nytt sätt att övervaka sinusventilation - det nasala hummingtestet. Sammanfattningsvis ökar ventilationen av paranasala bihålor kraftigt när en person är hummar; ett resultat som kan ha både diagnostiska och terapeutiska konsekvenser. Mätningar av nasal NO vid hummande kan representera ett test av sinusostfunktionen. Dessutom kan aerosol i kombination med ett ljudande luftflöde eventuellt vara användbart för att öka leveransen av läkemedel i paranasala bihålorna.Ladda hemÖvriga studier & forskning
StressEffekter av MediYoga på stress, utmattning och arbetsförmåga En randomiserad kontrollerad pilotstudie på kommunanställda inom skola, vård och omsorgSyfte: Syftet med denna pilotstudie var att undersöka effekten av MediYoga (MY) på upplevd stress, utmattning och arbetsförmåga hos personal inom skola, vård och omsorg. Metod: Fyrtiosju friska individer inom ovan nämnda yrkeskategorier, som själva upplevde sig stressade, inkluderades i denna randomiserade kontrollerade pilotstudie. Randomisering skedde till MY-grupp eller väntelistegrupp vilken utgjorde kontroll. Interventionen bestod av en timmas MY en gång i veckan under åtta veckor samt en 20 min instruktionsfil för hemträning, rekommenderat att utföras 1-2 gånger i veckan. Mätning av självrapporterad stress, utmattning och arbetsförmåga utfördes med Perceived Stress Scale, Karolinska Exhaustion Disorder Scale och Work Ability Index vid baslinjen och efter slutförd intervention. Resultat: En signifikant förändring innebärande minskad utmattning uppmättes i MY gruppen jämfört med kontrollgruppen efter genomförd intervention. Inga signifikanta effekter kunde uppmätas avseende stress och arbetsförmåga. Konklusioner: Resultatet i denna studie visade lovande effekt av MY på självskattad grad av utmattning i den studerade populationen. Då detta endast var en liten randomiserad kontrollerad pilotstudie är slutsatsen att vidare forskning i ämnet kan vara av intresse. Framtida studier bör innehålla större studiepopulation, fler yrkesgrupper och en jämnare könsfördelning för förbättrad generaliserbarhet.Ladda hemForskning (MediYoga)
SömnYogas effekt på sömnstörningar – En randomiserad kontrollerad studie på primärvårdspatienterSyftet med studien var att undersöka huruvida yoga kan påverka sömnstörningar och intag av sömnmedicin hos patienter i primärvården med diagnos sömnstörning. Studien är en randomiserad kontrollerad studie. Patienterna randomiserades till yogagrupp eller kontrollgrupp. Yogagruppen fick utföra ett 20 minuter långt yogapass varje kväll. Kontrollgruppen fortsatte leva som vanligt med löfte om yogagenomgång efter studiens avslutande.Graden av sömnstörning mättes med hjälp av självskattningsformuläret Insomnia Severity Index (ISI). Samtliga studiedeltagare fick fylla i ISI och frågeformulär vid studiens början och vid studiens slut efter 8 veckor. I studien deltog 20 patienter i åldern 30-70 år, från Dalby vårdcentral, med diagnostiserad sömnstörning. I yogagruppen sågs en minskning av sömnbesvären, motsvarande 4 poäng på ISI, jämfört med 2,2 poängs minskning i kontrollgruppen. Av de patienter i yoga-gruppen som vid studiestart tog sömnmedicin uppgav två av tre att de minskat sin sömnmedicin under studiens gång. Inga statistiskt signifikanta skillnader i förändring av sömnstörning sågs inom yogagruppen eller mellan grupperna.Ladda hemForskning (MediYoga)
Palliativ vård/hospicePatienternas upplevelser av Medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospiceSyftet med studien var att beskriva upplevelsen av aktiviteten medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice. Frågeställningarna var: hur upplever patienterna aktiviteten medicinsk yoga och vilka värden ger aktiviteten medicinsk yoga. En mixad metoddesign användes. I den kvalitativa delen användes en öppen fråga med deltagande observation som komplement och i den kvantitativa delen användes frågeformuläret Oval-9. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och beskrivande statistik. Resultatet gav ett huvudtema: Medicinsk yoga gav inre ro och harmoni i livets slutskede samt 7 kategorier med underkategorier. Resultatet påvisade att aktiviteten medicinsk yoga hade främst ett självbelönade värde följt av konkreta och symboliska värden. Slutsatsen indikerar att medicinsk yoga som arbetsterapeutisk intervention har goda effekter på individens psykiska, fysiska, andliga, emotionella och sociala välbefinnande.Ladda hemForskning (MediYoga)
FörmaksflimmerEffekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmerDen här studien är den första doktorsavhandlingen på MediYoga i Sverige i tre delar. Studie 1: En randomiserad kontrollerad pilotstudie med 80 pat. som visar att yogagruppen fått förbättrad livskvalitet, sänkt blodtryck och sänkt hjärtfrekvens. Studie 2: En randomiserad prospektiv studie som visar att yogagruppen fått viss förbättring av hälsa i livskvalitetsundersökning, i övrigt ingen skillnad. Studie 3: En kvalitativ studie som visar att deltagare i yogagruppen upplever förhöjd närvaro, välmående och medvetenhet samt verktyg för viljekraft och minskade symtom.Ladda hemForskning (MediYoga)
FörmaksflimmerMediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised studyAbstrakt
BAKGRUND:
Paroxysmal förmaksflimmer förknippas med försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Yoga har föreslagits för att förbättra hälsorelaterad livskvalitet bland patienter med hjärtsvikt och hypertoni.
SYFTE:
Syftet med studien var att utvärdera effekterna av MediYoga med avseende på hälsorelaterad livskvalitet, blodtryck, hjärtfrekvens samt natriuretisk peptid av pro-b-typ, bland patienter med symtomatisk paroxysmal förmaksflimmer, jämfört med standardterapi eller avslappning.
METODER:
Patienter med symtomatisk paroxysmal förmaksflimmer, n = 132, stratifierades för kön och randomiserades till MediYoga, en relaxationsgrupp eller en kontrollgrupp, 44 patienter per grupp med 12 veckors uppföljning. Hälsorelaterad livskvalitet, blodtryck, hjärtfrekvens och natriuretisk peptid av N-terminal pro b-typ bedömdes.
RESULTAT:
Efter 12 veckor fanns det inga skillnader i hälsorelaterad livskvalitet mellan grupperna. Det gjordes förbättringar i kortformad hälsoundersökning kroppssmärta, allmän hälsa, social funktion, mental hälsa och sammanställningssammanställningar inom MediYoga-gruppen ( p = 0,014, p = 0,037, p = 0,029, p = 0,030, p = 0,019, respektive). Ingen förändring sågs i avkopplings- och kontrollgrupperna. Systoliskt blodtryck minskade i MediYoga-gruppen (134 ± 18 till 127 ± 13) jämfört med kontrollgruppen (126 ± 17 till 127 ± 15, p = 0,041); ingen skillnad jämfört med relaxationsgruppen (131 ± 17 till 125 ± 12). Diastoliskt blodtryck minskade i MediYoga-gruppen (79 ± 9 till 74 ± 9) jämfört med kontrollgruppen (76 ± 9 till 79 ± 8, p = 0,005); ingen skillnad jämfört med relaxationsgruppen (76 ± 9 till 77 ± 8). Det fanns inga skillnader i hjärtfrekvens och N-terminal natriuretisk p-typ av pro b-typ mellan grupperna efter 12 veckor.
SLUTSATSER:
MediYoga förbättrar hälsorelaterad livskvalitet och sänker blodtrycket hos patienter med paroxysmal förmaksflimmer. MediYoga kan användas som en del av ett självhanteringsprogram bland patienter med paroxysmal förmaksflimmer.
- Forskning (MediYoga)
Arbetsmiljö/StressMedical yoga in the workplace setting−perceived stress and work ability−a feasibility studyHighlights • Recruiting participating work units through the unit managers was challenging. • Less than 40% of the work group wanted to participate and adherence to the intervention varied between individuals. • Care should be taken when planning the intervention in terms of information, availability, site and time of yoga sessions. • Perceived stress diminished and perceived work ability increased both in the intervention and the control groups during the study.Ladda hemForskning (MediYoga), Övriga studier (MediYoga)
Gravida med psykisk ohälsaMediyoga för gravida med psykisk ohälsaBakgrund: Vi ser ett ökat antal kvinnor med psykisk ohälsa både före, under och efter graviditet bland både svenska och nyanlända kvinnor.Det är framförallt depression men också andra stressrelaterade problem och ångest. Syfte: Ge bättre psykisk hälsa under och efter graviditet samt minska risken för PP-depression. Metod: Gravidyoga 90 minuter x 1 under en period av 12 veckor. Resultat: Alla deltagare blev förbättrade i sitt psykiska mående. Slutsats: Bra,enkel och billig metod för att stärka den psykiska hälsan hos gravida med tidigare eller pågående psykisk ohälsa. Ladda hemForskning (MediYoga), Övriga studier (MediYoga)
HjärtsviktEffects of yoga versus hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled studyAims: The aims of this study were to determine whether yoga and hydrotherapy training had an equal effect on the health-related quality of life in patients with heart failure and to compare the effects on exercise capacity, clinical outcomes, and symptoms of anxiety and depression between and within the two groups. Methods: The design was a randomized controlled non-inferiority study. A total of 40 patients, 30% women (mean±SD age 64.9±8.9 years) with heart failure were randomized to an intervention of 12 weeks, either performing yoga or training with hydrotherapy for 45–60 minutes twice a week. Evaluation at baseline and after 12 weeks included self-reported health-related quality of life, a six-minute walk test, a sit-to-stand test, clinical variables, and symptoms of anxiety and depression. Results: Yoga and hydrotherapy had an equal impact on quality of life, exercise capacity, clinical outcomes, and symptoms of anxiety and depression. Within both groups, exercise capacity significantly improved (hydrotherapy p=0.02; yoga p=0.008) and symptoms of anxiety decreased (hydrotherapy p=0.03; yoga p=0.01). Patients in the yoga group significantly improved their health as rated by EQ-VAS (p=0.004) and disease-specific quality of life in the domains symptom frequency (p=0.03), self-efficacy (p=0.01), clinical summary as a combined measure of symptoms and social factors (p=0.05), and overall summary score (p=0.04). Symptoms of depression were decreased in this group (p=0.005). In the hydrotherapy group, lower limb muscle strength improved significantly (p=0.01). Conclusions: Yoga may be an alternative or complementary option to established forms of exercise training such as hydrotherapy for improvement in health-related quality of life and may decrease depressive symptoms in patients with heart failure.Ladda hemForskning (MediYoga), Övriga studier (MediYoga)
Stress / Fysisk aktivitetKan yoga minska stress och motivera till ökad fysisk aktivitet? En intervjustudie om MediYogahttps://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1558163&dswid=6587

Introduktion: I dagens samhälle är många människor fysiskt inaktiva och deras tillvaro präglas av ökad stress. Yoga kombinerar fysisk aktivitet med medvetenhet och mental balans. Idag förknippas yogan som en träningsform, en metod för avkoppling och en levnadsfilosofi. MediYoga är en kvalitetssäkrad yogaform som tillhör den implementerade yogan inom bland annat primärvården. En holistisk träning för ökad rörlighet, flexibilitet och styrka men som även lugnar sinnet. Konkreta metoder som dessa behövs för att förändra Sveriges största folkhälsa problem, stress.
Syfte: Syftet med studien var att utforska om yoga kan minska stress, motivera till ökad fysisk aktivitet och därmed främja deltagarnas välbefinnande.
Metod: För att besvara studiens forskningsfrågor och syfte har en deskriptiv analys tillämpats baserat på en kvalitativ inblick. Rekrytering av deltagare som sökt sig till primärvården på grund av stressrelaterad problematik intervjuades i syfte att analysera deras uttalanden. Målsättningen för studien är att genom intervjuer kartlägga respondenternas berättelser för att möjligen besvara om de upplever minskad stress och förbättrad fysisk aktivitet.
Resultat: Övergripande upplevde deltagarna att deras stressnivåer reducerats, dels under pågående MediYoga program, dels efter avslutad tidsperiod. Det framkom att respondenterna upplevde sig ha förbättrat sin fysiska styrka, vilket finns stöd i MediYogans koncept, som är vetenskapligt utformat för att stärka patienters fysiska styrka genom fysisk aktivitet. Respondenterna upplevde ökad självkännedom och glädje, samt en känsla av samhörighet vilket påverkat deras sätt att se på vardagslivet. MediYogan upplevdes förändra respondenternas tankeverksamhet vilket medförde en positiv inverkan på deras psykiska välmående. Ökad medvetenhet och förändrad tankeverksamhet har blivit viktiga verktyg för att hantera stress som indirekt påverkat deras psykiska hälsa.
Slutsats: MediYogan upplevdes som en värdefull implementering. Att utöva yoga kan utgöra ett alternativ till att förbättra människans psykiska- och fysiska hälsa, reducera stressnivåer men tvivelaktigt motivera till fortsatt ökad motivation till träning. Däremot är yoga i sig en fysisk aktivitet som upplevdes positiv av respondenterna.
Ladda hemForskning (MediYoga), Övriga studier (MediYoga)
GravidGravidyoga – En mångfacetterad upplevelseEn graviditet är en fysisk och psykisk utvecklingsperiod i livet. Det är individuellt hur graviditeten påverkar hälsan, men upplevelser av oro och bäckenrelaterad smärta är vanligt förekommande. Då det framkommit att yoga potentiellt genererat ökat välmående samt trygghet vid graviditet, var syftet att beskriva gravida personers upplevelse av gravidyoga med inriktning på dess hälsoeffekter och komponenter. En kvalitativ deskriptiv design tillämpades med induktiv ansats. Personer som utövade gravidyoga på ett privat center rekryterades för att medverka i individuella telefonintervjuer. Databearbetning utfördes med tematisk analys. De identifierade temana belyste en mångfacetterad upplevelse av gravidyogan. Det framgick att den praktiska och miljömässiga utformningen samt gruppsammanhanget hade betydelse för upplevelsen. Likaså beskrevs gravidyogan generera varierande fysiska och psykiska hälsoeffekter samt förberedning inför barnafödandet. Efter en avvägning av fynden relaterat till tidigare studier blev konklusionen att gravidyoga potentiellt skulle kunna tillämpas i större utsträckning inom barnmorskans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Studien har bidragit till ett ökat kunskapsunderlag för gravidyoga och därmed till evidensen gällande traditionell och komplementär medicin. Dock behövs troligtvis mer forskning för en ökad implementering.Ladda hemForskning (MediYoga), Övriga studier (MediYoga)